Alger kan erstatte fiskeolje i fôr til oppdrettslaks

Alger kan erstatte fiskeolje i fôr til oppdrettslaks

28.10.2014

Fiskeolje er en ideell kilde til omega-3 i laksefôr, men det er ikke rom for å produsere mer oppdrettslaks med fiskeolje som hovedkilde til omega-3 i fôr, dersom oppdrettslaksen fortsatt skal være en rik kilde til omega-3. Fôrbransjen trenger derfor tilgang på store volum av nye omega-3 ingredienser. Nofima har gjort forsøk som viser at såkalte heterotrofe alger kan erstatte fiskeolje helt i fôr til liten laks.

‒ Vi trenger flere omega-3 kilder, og har få andre reelle alternativer for høy produksjon akkurat nå, enn heterotrofe alger. Algemelet vi har testet, har næringsstoffer som laksen trenger. Vi har klart å frigjøre og bevare de viktige næringsstoffene gjennom prosessen med å lage fôr, og det er en forutsetning for at ingrediensen kan tas i bruk i fôr, sier forsker Katerina Kousoulaki.

Kousoulaki fra matforskningsinstituttet Nofima og kolleger ved fôrteknologisenteret i Bergen, har testet et algemel fra heterotrofe alger i fôr til oppdrettslaks.

Alger som vokser uten lys

Heterotrofe alger er encellede alger som vokser på oksygen og en karbonkilde (for eksempel biprodukter av planter). Biomasse fra heterotrofe alger kan produseres stabilt, sterilt og i store kvantum. De kan med dagens teknologi produseres langt mer effektivt enn fototrofe alger, som vokser på lys og CO2. Heterotrofe alger som den Nofima testet kan ifølge SINTEF produseres i 160- 180 gram tørrvekt pr liter, mens fototrofe alger produseres opp til 1-4 gram tørrvekt per liter. Dette betyr at man trenger mye mindre plass. Og produktiviteten per dag er rundt 10 gram per liter i store reaktorer for heterotrofe alger og 0,06 gram per liter for fototrofe alger.

Nofima har på oppdrag fra Alltech, et av verdens største selskap innen dyrehelse og ernæring, testet et av deres algemel. Algene er fra slekten Schizochytrium og er svært rikt på omega-3. Mer enn en fjerdedel av fettet i algene består av den sunne marine omega-3 fettsyren DHA, og det er opp til tre ganger mer enn i fiskeolje. Algen er i kommersiell produksjon i dag hos Alltech i USA. Algene er ikke genmodifisert.

Kousoulaki fra matforskningsinstituttet Nofima og kolleger ved fôrteknologisenteret i Bergen, har testet et algemel i fôr til oppdrettslaks.

Like godt som fiskeolje

Nofima har testet hvordan algemelet virker på laksens helse, ytelse, og ernæring.

Algemel ble tilsatt laksefôr og utgjorde 0 (kontroll), 1, 6 og 15 prosent av fôret. Omtrent tilsvarende sank innholdet av fiskeolje i fôret fra 15 til 0 prosent. En Nofima-rapport fra 2013 viser at vanlig innhold av fiskeolje i kommersielt fôr i dag er rundt 11 prosent. Algefôret ble gitt til liten laks i sjø fra ca 200 gram i tolv uker. I løpet av tolv uker hadde all fisk uavhengig av fôr mer enn tredoblet vekten sin.

Laksen økte opptak av fôr når det var alger i fôret, og det tyder på at algene stimulerer appetitten.

Innholdet av de lange marine omega-3 fettsyrene i filet var høyere for laks som hadde fått algemel i fôret enn for laks som var fôret med fiskeolje som eneste kilde til disse fettsyrene. Fordøyeligheten av fett og protein var høyest i fôret med 1 prosent algemel, og lavere i fôrene med kun fiskeolje og 6 og 15 prosent algemel.

Mikromatriseanalyser viser aktiviteten til tusenvis av gener samtidig, og regnes som en sikker målemetode for helseeffekter. Disse analysene viste ingen negative helsereaksjoner på fôrene.

Palmeolje overflødig

Nofima har også sett på hvor egnet algemelet er til å bevare høy teknisk filetkvalitet i laksen.

Fôrene med alger ga like god kvalitet på laksefiletene som fôr med fiskeolje. For eksempel var filetene like faste i strukturen, hadde lik avrenning av vann, og like lite spalting mellom muskelfibrene.

Algemelet er rikt på enkelte korte mettede fettsyrer og det er de korte mettede fettsyrene som gjør palmeolje egnet som teknisk stabilisator i fiskefôr. Med komposisjonen av fett i dette algemelet blir palmeolje som stabilisator overflødig.

Kan erstatte fiskeolje helt i fôr til laksesmolt

Konklusjonen er at dette algemelet er en svært god kilde til omega-3 for laks, og den kan erstatte fiskeolje i fôr helt utfra dagens nivå i fôr.

Nå jobber Nofima videre med å optimalisere algemel i fôr og å forbedre prosesseringen av selve algemelet ved fôrteknologisenteret i Bergen. Algemelet skal også testes i fôringsforsøk gjennom hele livet til laksen.

Nofima inngikk i 2012 en samarbeidsavtale med Alltech om arbeid med alternative fôrkilder. Det er særlig bruken av mikroalger i fôr til fisk som er tema for samarbeidet, og disse funnene er et resultat av dette samarbeidet. 

Kilde: http://nofima.no/nyhet/2014/09/alger-kan-erstatte-fiskeolje-i-for-til-oppdrettslaks/

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen / Nofima