Surt hav

Surt hav

05.02.2015
Ingunn Skjelvan er forsker ved UNI Research

Her er et utdrag fra rapportens sammendrag:

"Konsentrasjonen av Cant [menneskeskapt karbon] øker i alle deler av de Nordiske hav og på de fleste dyp. Dette er som forventa med tanke på den sterke økningen av CO2 i atmosfæren i den målte perioden, men mellomårlig variasjon i havsirkulasjon og dypvanndannelse spiller også inn og er vanskelig å predikere.

I framtida, med økende konsentrasjon av CO2 i atmosfæren og varmere vann, vil Cant-opptaket i havet øke. Men hastigheten på opptaket kan endres, og et mulig utfall er at opptakshastigheten blir redusert på grunn av økt stratifisering av havet. Dermed vil også ventilasjonen reduseres.

Flere målinger må til for å bestemme om den økende mengden akkumulert Cant er en trend som varer over mange år eller noe som domineres av lokal mellomårlig variasjon i sirkulasjon og andre relevant prosesser. Det er både nødvendig og ønskelig å øke datainnsamlinga.

Når trender studeres er det viktig at ha data fra flere sesonger. I nåværende havforsuringsovervåkingsprogram skjer prøveinnsamlingen kun en gang pr. år, og dette kan med fordel dobles. I tillegg er det viktig, så langt det er mulig, å inkludere sporstoff-data i framtidige måleprogram. I framtida bør beregningene av Cant også gjøres med andre kjente metoder for å gi et mer robust estimat."

Rapporten kan lastes ned her

Referanse: Skjelvan, I., E. Jeansson, M. Chierici, A. Omar, A. Olsen, S. Lauvset, T. Johannessen, 2014. Havforsuring og opptak av antropogent karbon i de Nordiske hav, 1981-2013, Rapport, Miljødirektoratet, M244-2014.