NERSC

Kontaktinformasjon

  • NERSC
  • Nansensenteret Thormøhlens gate 47, N-5006 Bergen
  • Administrerende direktør Prof. Stein Sandven
  • Telefon +4755205800
  • E-post admin@nersc.no
  • Web www.nersc.no

Forskingsområder

  • Hav- og polarstudier ved bruk av fjernmåling og akustisk oseanografi
  • Klimaprosesser
  • Havmodellering
  • Samfunnsøkonomiske konsekvenser ved klimaendring

OM NERSC

Nansensenteret er et frittstående forskningsinstitutt med visjon å tjene samfunnet gjennom å øke kunnskapen om havmiljøet og klimasystemet i Fridtjof Nansens ånd.

Senteret etablerer kunnskap innen marine og polare anvendelser av satellitt jordobservasjon og akustisk oseanografi, som benyttes i studier av havmiljøet og cryosfæren. Havmodellering og operasjonell oseanografi utvikles og anvendes gjennom integrert bruk av observasjoner, målinger, havmodeller og avanserte data assimileringsteknikker for å varsle tilstandene til det marine økosystem. Studier av grenselaget mellom hav og atmosfære bidrar til økt kunnskap om viktige prosesser og endringer, og benyttes til å forbedre klimamodellene. Kopling mellom naturvitenskapelig kunnskap og endringers betydning for samfunnet er en viktig anvendelse av Senterets forskning. Senteret kunnskapsområder har et globalt fokus med spesialkompetanse mot Arktis og nordområdene.

Fakta

Nansensenteret ble etablert i 1986 som en uavhengig ideell forskningsstiftelse tilknyttet Universitetet i Bergen. Senteret er prosjektfinansiert og fra 2012 er Senteret et nasjonalt miljøforskningsinstitutt med basisfinansiering fra Klima- og miljødepartementet. Senteret har 75 ansatte fra 17 nasjoner, inkludert master studenter, doktorgradskandidater, Post-doc og forskere i bistillinger. Senteret er en del av Nansengruppen som består av forskningssentre i Russland (1992), India (1998), Kina (2003), Sør-Afrika (2010) og i Bangladesh (2011).

Prosjekter vi jobber med

Hjortsenteret skal svare på de store spørsmålene om havet

For å lykkes med det samler Hjortsenteret de beste av de beste. Nøkkelord er tverrfaglighet, kreativitet og internasjonalt forskersamarbeid