Uni Research

Kontaktinformasjon

 • Uni Research
 • Besøksadresse Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen
 • Postadresse Postboks 7810, 5020 Bergen
 • Telefon +47 55 58 49 75
 • E-post post@uni.no
 • Web www.uni.no

Forskingsområder

 • Økotoksikologi
 • Dyphavsbiologi
 • Hav- og atmosfæredynamikk
 • Akvakultur
 • Fiskehelse
 • Bioteknologi
 • Marin molekylærbiologi
 • Marin Biodiversitet
 • Marinbiologisk basert energi
 • Petroleum
 • Oseanografi og meteorologi
 • Offshore vind
 • Geometrisk energi
 • Klima

Marin forskning i Uni Research spiller en sentral rolle i en bærekraftig utvikling av havbruk og annen industri knyttet til vassdrag, fjorder og sjø.

Vi har et sterkt fokus på næringsrettet forskning som handler om bruken av nye bioressurser i marine miljøer - både som råvarekilde for bioenergi, nye marine fôrressurser og industrielle enzymer.

En vesentlig innsats rettes også mot forskning og miljøovervåkning i fjorder og i havet. Her er fokus på effekter av menneskeskapt aktivitet: som fiskeoppdrett, havbruk, oljeproduksjon, utslipp fra landbasert industri, avfallsdeponier og vindkraft til havs.

Innen energi dekker vi også marin biobasert energi, CO2-lagring og petroleum.

Vi vil videreutvikle koblingen mellom klima og bærekraftig utvikling av kysten. Sentralt i dette står nedskalerte klimamodeller som forutsier klima lokalt, med betydning for f.eks. fiskeri og havbruk. Høy modelleringskunnskap gir oss en unik posisjon i Norge innen nedskalering av modeller - og utvikling av klimaservice.

Fakta

Uni Research AS er et forskningsselskap med rundt 460 høyt kvalifiserte medarbeidere fra 50 nasjoner. Uni Research driver forskning og utvikling innen helse, miljø, klima, energi og samfunn. Selskapet har syv fagavdelinger. Uni Research ble stiftet som aksjeselskap i 2003, og eies i dag av UiB (85%) og stiftelsen Universitetsforskning Bergen (15%). Selskapets formål er allmennyttig og eventuelle overskudd føres tilbake til virksomheten i form av investeringer.

Assosierte sentre /Avdelinger: 

·      Bjerknessenteret

·      Hjortsenteret

·      Success (SFI
)

·      Norcowe (SFI)


·      Cedren (SFI) 

·      Uni Research  

·      MiljøUni Research  

·      KlimaUni  

·      Research Computing

·      Uni Research CIPR

Prosjekter vi jobber med

Hjortsenteret skal svare på de store spørsmålene om havet

For å lykkes med det samler Hjortsenteret de beste av de beste. Nøkkelord er tverrfaglighet, kreativitet og internasjonalt forskersamarbeid