Hjortsenteret skal svare på de store spørsmålene om havet

Hjortsenteret skal svare på de store spørsmålene om havet

Fakta

  • Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk – Hjortsenteret i dagligtale – ble offisielt åpnet 18. februar
  • Datoen var ikke tilfeldig; det er fødselsdagen til Johan Hjort (1869-1948) – omtalt som den moderne havforskningens far
  • Et nettverkssenter som teller Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, Uni Research og Nansensenteret
  • Senteret drives som et formalisert forskningsprogram med utstrakt forskningssamarbeid
  • Olav Sigurd Kjesbu fra Havforskningsinstituttet er direktør, med en ”kjernegruppe” av yngre forskere (”motivatorer”) og administrativ støttefunksjon
  • Styres av to faglig råd – et lokalt og et internasjonalt – med etablerte forskere

Verdens befolkning vil øke kraftig fram mot 2050, og dagens matproduksjon holder ikke tritt med veksten. Selv om halvparten av jordas biologiske produksjon skjer i havet, kommer det aller meste av maten vår fra landjorda. Fremover må vi hente mer mat fra havet, og det må skje på bærekraftig vis. Her kommer Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk inn. Senteret skal – veldig enkelt forklart – forske på hvordan en større andel av menneskets føde kan høstes bærekraftig fra havet. Til det trengs det bedre kunnskap om produksjonsforholdene i de store marine økosystemene, både lokalt og i de fjernere farvann.

Globale utfordringer, globale løsninger

Selv om samfunnsoppdraget er definert; er det ingen enkle svar på utfordringene. Endringene i de store havområdene er grenseoverskridende. Fisk og andre marine organismer driver med strømmene eller vandrer mellom økonomiske soner. I havet griper biologiske, fysiske og kjemiske forhold inn i hverandre i et variert og komplisert samspill. I tillegg er havet utsatt for menneskelig påvirkning fra høsting, havbruk, klimaendring, utbygging og forurensning. Et enkelt fagområde, et fagmiljø eller en nasjon alene kan ikke forklare hva som skjer i havet her og nå eller forutse hvordan det endrer seg i framtiden. Hjortsenteret legger derfor opp til et utstrakt internasjonalt samarbeid for å sammenligne ulike økosystemer og finne globale løsninger.

Hvor og hva skal vi fiske?

Når vi skal ta ut mer mat fra havet har vi to alternativer: Vi kan fiske på et lavere nivå i næringskjeden eller sørge for bedre utnyttelse av de bestandene vi allerede høster av. Lavere i næringskjeden finner vi blant annet såkalt mesopelagisk fisk (små dyphavsarter som laksesild og lysprikkfisk) og dyreplankton. Volumet er stort og næringsinnholdet høyt; fangstene kan brukes til fôr, olje eller menneskeføde. Men før det kan gis grønt lys for et fiske på disse artene, må vi vite hvilke følger et slikt uttak vil få for resten av økosystemet.

Ta vare på eksisterende ressurser

I dag fisker vi i all hovedsak fisk som er øverst i næringskjeden. Taket er godt på vei nådd med de vel 100 millioner tonn fisk som vi årlig tar ut. Hjortsenteret tar i bruk ny teknologi for å overvåke, analysere og forutse tilstanden i de marine økosystemene. Det vil gjøre oss bedre i stand til å forstå og etter hvert forutse vekslingene i forekomstene av torsk, sild og andre kommersielt viktige arter. Når vi vet hvordan de påvirker hverandre og effekten av klimasvingninger og andre ”drivere” i økosystemet, kan vi gi mer treffsikre råd til fiskeriene. Slik sørger vi for så god som mulig utnyttelse i dag samtidig som vi sikrer at fremtidige generasjoner også får høste av havet.

Skal finne klimakonsekvenser

Menneskene påvirker havet mest; det gjelder både i den daglige utnyttelsen av ressursene i kyst- og havområder og indirekte gjennom global oppvarming, havforsuring og næringstilførsel. Hjortsenteret skal belyse hvordan klimaendringene vil påvirke livet i havet, og stiller tre sentrale spørsmål: Har artene mulighet til å tilpasse seg ved å endre seg genetisk eller flytte på seg, hvor raskt skjer endringene og hvilke konsekvenser får de for menneskets bruk og høsting av havet?

Kontaktperson

Olav Sigurd Kjesbu

E-post
olav.kjesbu@imr.no
Telefon
0047 930 47 611
Jobber hos
Havforskningsinstituttet

Hjortsenteret skal svare på de store spørsmålene om havet utføres av Havforskningsinstituttet Uni Research Universitetet i Bergen NERSC

Siste nyheter

Programmet for Ocean Outlook 2017 er klart

Årets Ocean Outlook program er klart og kan nå lastes ned

Apply for Ocean Outlook Fellowships now!

The Ocean Outlook Fellowship to support student exchange between Norway and the US is now out!

Ocean Outlook 2017 i Bergen

Årets Ocean Outlook samler verdensledene forskere for å lære av hverandre om havet og teknologien vi bruker for å 'se under vann'

Høstens stormøte om hav, klima og sjømat

Hvor sårbart er havet for klimaendringer, og hvordan kan vi sikre en bærekraftig utvikling. Toppmøte i Bergen setter agendaen